RJP PERFECT SPEDITION

POŽADAVKY NA UDRŽITELNOST

POŽADAVKY NA UDRŽITELNOST - FORMULÁŘ

Společnost RJP perfect spedition, s.r.o. požaduje po svých dodavatelích dodržování specifických oblastí uvedených v dotazníku.

Dodavatel se vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka k tomu, zda interními postupy či předpisy řeší otázky níže vyspecifikované.
Společnost nevyžaduje žádná konkrétní data, která by mohla dodavatele obchodně či jinak poškodit.
Jedná se oblasti, které společnost RJP perfect spedition, s.r.o. považuje za podstatné v rámci poskytování svých služeb a k jejich zlepšování.Sledování dodržování specifických oblastí může také pomoci identifikovat části dotazníku, které mohou být nepotřebné nebo příliš komplikované pro respondenty. Na základě této zpětné vazby lze dotazník optimalizovat a zjednodušit.
Pokud víme, že všichni respondenti byli vystaveni stejným otázkám a specifickým oblastem dotazníku, můžeme lépe interpretovat výsledky a vyvozovat závěry. To pomáhá zajistit, že naše analýzy jsou přesné a relevantní.
Celkově řečeno, sledování dodržování specifických oblastí v dotazníku je klíčové pro zajištění spolehlivých a relevantních dat, která jsou nezbytná pro efektivní rozhodování, výzkum a analýzu.

01. Lidská práva a pracovní podmínky

02. Dětská práce a práce mladých

03. Mzdy a benefity

04. Pracovní doba

05. Moderní otroctví

06. Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání

07. Práva žen

08. Rozmanitost, rovnost a začlenění

09. Práva menšin a původních obyvatel

10. Práva na půdu, lesy a vodu a nucené vystěhování

11. Zdraví a bezpečnost

12. Boj proti korupci a praní špinavých peněz

13. Ochrana a bezpečnost dat

14. Spravedlivá hospodářská soutěž a antimonopolní opatření

15. Konflikt zájmů

16. Padělané díly

17. Duševní vlastnictví

18. Kontroly vývozu a ekonomické sankce

19. Whistleblowing a ochrana před odvetou

20. Kvalita ovzduší

21. Snížení množství odpadu

Vaše kontaktní informace

Vyplněním dotazníku, který je umístěn na webových stránkách RJP Perfect Spedition, dodavatel potvrzuje, že oblasti uvedené v dotazníku vnímá jako zásadní a že svým podpisem prohlašuje, že jsou plněny v souladu s příslušnými normami, zákony a jinými závaznými předpisy. předpisy.

TOP